Supported by

 

PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH:
Expanze společnosti MRstudios s.r.o. do USA, destinace San Francisco

V roce 2018 získala firma MRstudios s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy MRstudios s.r.o. na projekt „PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH: Expanze společnosti MRstudios s.r.o. do USA, destinace San Francisco“ v destinaci San Francisco, USA, za účelem inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru, získání znalostí o amerických trzích a vytvoření strategie pro vstup na tyto trhy. Očekávaným výstupem je zisk technického know-how, inspirace pro nové produkty a možné řešení, zvyšováni povědomí o našich nejmodernějších řešeních a generování potencionálních zákazníků.

Projekt „PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH: Expanze společnosti MRstudios s.r.o. do USA, destinace San Francisco“ je spolufinancován Evropskou unií.

PRAGUE VOUCHER FOR PARTICIPATION IN INCUBATORS ABROAD:
Expansion of MRstudios s.r.o. to the USA, destination San Francisco

In 2018, MRstudios s.r.o. received support from the European Structural and Investment Funds, implemented through the Operational Programme “Prague – the growth pole of the Czech Republic” and drawn through the first call of Specialised Vouchers (reg. no. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

The support is aimed at the participation of MRstudios s.r.o. in the project  “PRAGUE VOUCHER FOR PARTICIPATION IN INCUBATORS ABROAD: Expansion of MRstudios s.r.o. to the USA, destination San Francisco”. It facilitates the incubation of our company abroad, which helps us gain knowledge of the American market and develop a strategy to enter it. The expected outcome is gaining technical know-how, inspiration for new products and possible solutions, raising awareness of our state-of-the-art solutions, and generating potential customers.

The project “PRAGUE VOUCHER FOR PARTICIPATION IN INCUBATORS ABROAD: Expansion of MRstudios s.r.o. to the USA, destination San Francisco” is co-financed by the European Union.